volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:802VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O PŘEDPLÁCENÝCH SLUŽBÁCH

1. Výklad základních pojmů

1.1. POSKYTOVATEL

Služby elektronických komunikací jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v platném znění (dále jen „ZEK“) na území České republiky a v rozsahu Osvědčení č. 4045 uděleného Českým telekomunikačním úřadem poskytovateli služeb elektronických komunikací, společnosti

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, PSČ 140 22
IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336
zápis v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322

1.2. REGISTRAČNÍ PORTÁL (SERVER) www.802.cz

Veřejně dostupná webová stránka poskytovatele s aktuální prezentací služeb elektronických komunikací včetně popisu služby, technických parametrů služby a cenových podmínek, určená ke zjištění zájmu a objednání (registraci) zvolené služby zájemcem.

1.3. ZÁJEMCE

Zájemcem je každý subjekt (právnická či fyzická osoba), který úplně a pravdivě vyplnil objednávku na registračním serveru, a to včetně kontaktní e-mailové adresy, která je jednou ze základních podmínek vzájemné komunikace poskytovatele se zákazníkem. Zákazník je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a výběr doručené pošty, v případě změny e-mailové adresy pak tento kontakt aktualizovat v osobních údajích klientského účtu na stránkách www.802.cz. V opačném případě se zákazník vystavuje nebezpečí, že nebude informován o podstatných okolnostech, souvisejících s poskytováním objednaných služeb (např. výzva k platbě, změny podmínek vzájemné spolupráce apod.). Neinformovanost zákazníka v důsledku nesplnění této podmínky nezakládá vůči poskytovateli žádnou odpovědnost za případné problémy zákazníka s řádným využitím objednaných služeb.

1.4. UŽIVATEL SLUŽEB-ZÁKAZNÍK

Zájemce, kterému byly na základě jeho projevené vůle a řádně autorizované registrace vygenerovány autentické parametry pro přístup ke službám 802.cz a splnil podmínky stanovené příslušnými právními předpisy, jakož i těmito Všeobecnými podmínkami, se dnem realizace zpřístupnění objednané služby elektronických komunikací stává "Uživatelem služeb" nebo také "Zákazníkem" identifikovaným osobními a lokalizačními údaji, uvedenými Zákazníkem při registraci.

1.5. SMLOUVA

Uzavření vzájemného smluvního vztahu touto registrací (s výjimkou služby TRUNK – firemní VoIP telefonie) není podmíněno písemným vyhotovením smlouvy, tento vztah je založen distančním způsobem v souladu s ujednáním § 1824 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „NOZ“), a to elektronickou autorizací (potvrzením), kterou zájemce projevil vůli akceptovat v celém rozsahu a bez výhrad návrh smluvních podmínek daných těmito Všeobecnými podmínkami poskytování služeb elektronických komunikací a technickými parametry objednaných služeb, konkrétně definovanými také popisem jednotlivých služeb (tzv. "Specifické podmínky služby") na webových stránkách Poskytovatele (www.802.cz).

1.6. ZÁKAZNICKÉ CENTRUM - Centrum péče o zájemce a uživatele telekomunikačních služeb poskytovatele

KONTAKT: 488 999 488, e-mail: obchod@802.cz.

1.7. DOHLEDOVÉ CENTRUM - Centrum dohledu telekomunikační sítě poskytovatele

KONTAKT: 488 999 488, e-mail: dohled@802.cz.

1.8. VEŘEJNÁ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ

Síť, která dle definice ZEK slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, prostřednictvím této sítě je poskytována služba.

1.9. VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ SLUŽBA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Je služba, z jejíhož využívání není nikdo předem vyloučen.

1.10. PARTNER POSKYTOVATELE

Subjekt, se kterým Poskytovatel spolupracuje na základě vzájemného smluvního vztahu (partnerské smlouvy) v některých oblastech nabídky a realizace produktů (služeb), čímž závazně přejímá pro uživatele příslušné služby zprostředkovatelským způsobem některá ujednání Obchodních podmínek Partnera.

1.11. KREDIT

Kladný zůstatek finančních prostředků příslušného kontraktu (služby) Zákazníka.

1.12. KLIENTSKÝ ÚČET

Účet, specifikovaný identifikačním číslem (ID = variabilní symbol plateb), generovaným řádnou registrací zákazníka v systému 802.cz, ve prospěch kterého jsou prováděny platby předplatného veškerých služeb, které zákazník v rámci sítě 802.cz využívá.

2. Druhy a rozsah poskytovaných služeb elektronických komunikací

2.1. Aktuální informace o druzích, cenách a rozsahu služeb poskytovaných Poskytovatelem jsou veřejně přístupné především prostřednictvím stránky poskytovatele www.802.cz, nebo v sídle poskytovatele.

2.2. Specifické podmínky každé jednotlivé služby z nabídky poskytovatele jsou součástí prezentace konkrétní služby na portále www.802.cz a uživatel je s nimi srozuměn před provedením registrace (objednání) příslušné služby, čímž bere tato specifika v celém rozsahu na vědomí a zavazuje se k jejich dodržování bez výhrad. Tyto specifické podmínky jednotlivých konkrétních služeb jsou nadřazeny všeobecným ujednáním.

2.3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití objednaných služeb nebo za informace, údaje a data dostupná v síti elektronických komunikací, přestože jsou tyto informace přístupné a používané prostřednictvím objednaných služeb.

3. Zahájení a způsob poskytování telekomunikačních služeb, platby a změny služeb

3.1. Služby jsou poskytovány formou předplatného.

3.2. Každý, komu po prověření na stránkách registračního serveru www.802.cz , technickým průzkumem, či jinou prokazatelnou cestou byla poskytnuta informace o dosažitelnosti služeb 802.cz a na základě řádné registrace, potvrzené autorizačním e-mailem generováno registrační číslo uživatele (ID) včetně příslušných přístupových parametrů (jméno, heslo), je povinen, pokud to způsob realizace vyžaduje, zajistit písemný souhlas vlastníka objektu k umístění telekomunikační technologie, zajistit instalaci příslušného software, umožňujícího přístup k těmto službám a uhradit příslušný zřizovací poplatek.

3.3. Informaci o výši zřizovacího poplatku, včetně veškerých potřebných údajů o jeho platbě získá zákazník bezprostředně při objednání příslušné služby na portálu www.802.cz. Poskytovatel si však vyhrazuje právo výši zřizovacího poplatku upravit s ohledem na náročnost technického řešení realizace, o čemž musí zákazníka neprodleně informovat. Ten následně potvrdí e-mailem nebo telefonicky akceptaci této změny.

3.4. Zřizovací poplatek je zákazník povinen uhradit v souladu s instrukcemi v autorizačním e-mailu, příp. nejpozději v den realizace k rukám zástupce realizační firmy. Současně s úhradou zřizovacího poplatku doporučujeme provést úhradu měsíčního předplatného objednaných služeb, to vše s příslušnou sazbou DPH tak, aby neprodleně po provedené instalaci bylo připojení k síti Internet plně funkční. Bez provedení úhrady zřizovacího poplatku nebude služba aktivována, a to ani v případě kreditního zůstatku finančních prostředků na klientském účtu zákazníka. Ke každé provedené platbě se okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele u peněžního ústavu vytváří v systému 802.cz daňový doklad – zálohová faktura (viz. čl. 3., odst. 3.8. Všeobecných podmínek).

3.5. V případě možného dodatečného zjištění technické nerealizovatelnosti služby má zájemce nárok na neprodlené vrácení zřizovacího poplatku, pokud tento byl uhrazen již před samotnou instalací. Toto ujednání se týká výhradně služby připojení k síti Internet.

3.6. Poskytování služby je aktivováno dnem připsání příslušné částky předplatného (dle Ceníku služeb, který je zveřejněn na stránkách www.802.cz) ve prospěch účtu poskytovatele služeb, a to na příslušné období (měsíc), u služby 802.DOMÉNA je příslušným obdobím předplatného 1 (jeden) rok, u služby 802.WiFi je příslušným obdobím předplatného 1(jeden) den, týden, nebo měsíc.

3.7. Při veškerých platbách, jež jsou prováděny výhradně bezhotovostní platbou ve prospěch bankovního účtu poskytovatele, vedeného u Raiffeisenbank a.s., č.ú. 48518028/5500, příp. hotovostním vkladem na pobočkách Raiffeisenbank a.s., je uživatel povinen uvádět vždy příslušný variabilní symbol (dále jen VS), kterým je registrační číslo (ID) konkrétní služby. V opačném případě nelze platbu řádně identifikovat a uživateli, který takto neidentifikovatelnou platbu provedl, bude přístup ke službě obnoven teprve dodatečným přiřazením platby ke klientskému účtu zákazníka, což lze provést na základě žádosti klienta, který poskytne jednoznačné a dostatečné informace pro řádnou identifikaci nesprávně provedené platby. Platby poštovní složenkou jsou nepřípustné.

3.8. Rozhodné datum pro zahájení poskytování služeb je při splnění veškerých platebních podmínek, tj. dostatečného kreditního zůstatku finančních prostředků na klientském účtu pro provedení úhrady předplatného příslušné služby, stanoveno prvním přihlášením uživatele služby, čímž dojde k nastavení tzv. expiračního data (datum vypršení předplatného). Pokud uživatel uhradí částku předplatného nižší, než činí její výše včetně příslušné sazby DPH, nelze nastavením systému platbu považovat za řádnou úhradu předplatného a dojde k automatickému přerušení poskytování služeb, a to až do vyrovnání předepsané výše platby. Každý další poplatek pro plynulou aktivaci následujícího měsíčního období by měl být zaplacen tak, aby odpovídající finanční částka byla na specifikovaný účet poskytovatele s uvedením příslušného VS=ID připsána nejpozději v den expirace. V případě opožděné platby bude přístup k předmětné službě pozastaven. K obnovení poskytování služby dojde nejpozději do 1 hodiny po připsání příslušné platby ve prospěch účtu poskytovatele. Tento systém aktivace služeb je plně automatizován a je vázán výhradně na připsání peněžních prostředků v odpovídající výši ve prospěch účtu poskytovatele pod jednoznačným variabilním symbolem zákazníka. Ověření expiračního data je zákazníkovi umožněno kdykoli přístupem na jeho osobní stránky zadáním přihlašovacích parametrů (jméno, heslo) na stránkách www.802.cz.

Daňový doklad-faktura

3.9. Uživatel služeb akceptuje zálohový daňový doklad, který se vytvoří automatizovaným fakturačním systémem v okamžiku připsání částky předplatného na účet poskytovatele systémem 802.cz v databázi klientského účtu uživatele pod položkou Přehled plateb. Daňový doklad - faktura bude vystaven jednou měsíčně v daný fakturační den, a to za všechny služby, které uživatel v daném zúčtovacím období využil. Uživatel si tyto doklady vytiskne bez jakékoliv změny obsahu a údajů, textových i číselných, v odpovídající grafické úpravě dle možností a nastavení svého počítače a tiskárny. Uživatel akceptuje daňový doklad bez podpisu a otisku razítka (dle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Dokladem účetním, pro účetnictví uživatele se daňový doklad stane podpisem uživatele (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 117/1994 Sb.*). Pro přístup k předmětným dokladům využívá uživatel vždy své přístupové jméno a heslo, které si zadal při registraci příslušné služby (viz Čl. 1., odst. 1.3.).

* VÝKLAD: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ)
Často diskutovanou oblastí je podpis a razítko na fakturách, tištěných ze systému 802.cz V ZoÚ byl pojem účetní doklady jako "originální písemnosti" (bylo platné v roce 2000) nahrazen pojmem "průkazné účetní záznamy" (je platné v roce 2006). Podle platného znění ZoÚ se účetními doklady rozumí průkazné účetní záznamy, které splňují podmínky podle § 33 (stanoví mj. podmínky a formy vedení účetních záznamů) a § 33a ZoÚ (stanoví mj. náležitosti průkaznosti účetního záznamu). Jednou z náležitostí pro průkaznost účetního záznamu je podpisový záznam, kterým se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo elektronický podpis podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Definice účetního záznamu pro účely ZoÚ je uvedena v § 4 odst. 10 ZoÚ. Účetním záznamem se rozumí data, která jsou záznamem veškerých skutečností týkajících se vedení účetnictví. ZoÚ v platném znění neupravuje pojem ani náležitosti faktur jako "podkladů" účetních záznamů. ZoÚ tak ani nestanoví, že by povinnými náležitostmi faktur měl být vlastnoruční podpis a razítko osoby, která fakturu vystavila.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH)
ZDPH stanoví podmínky a povinné náležitosti daňových dokladů v § 26 a násl. náležitosti běžného a zjednodušeného daňového dokladu při dodání zboží v tuzemsku jsou stanoveny v § 28 ZDPH, náležitosti daňového dokladu při dodání zboží do jiného členského státu EU pak v § 34 ZDPH. Ani § 28 ani § 34 ZDPH neobsahují, jako povinnou náležitost daňového dokladu, podpis a razítko.

3.10. Za aktuálnost a správnost osobních údajů, ze kterých jsou generovány daňové doklady, zodpovídá výhradně uživatel. Jakákoliv dodatečná změna osobních údajů, uvedených na daňovém dokladu vyžaduje dodatečný zásah do již vygenerovaných dokladů, a proto je zpoplatněna dle platného "Ceníku speciálních úkonů".

3.11. Pro řádné vedení účetnictví uživatele doporučujeme dodržování povinnosti provádět pravidelně tisk veškerých daňových dokladů ze systému 802.cz . Jakýkoliv dodatečný požadavek na zpětné vyhledání dokladů v databázi poskytovatele a jejich zaslání v elektronické podobě je zpoplatněno dle platného "Ceníku speciálních úkonů".

3.12. Reklamaci případných rozporů mezi provedenou platbou a generovaným daňovým dokladem je nutno provést neprodleně, nejpozději však do konce kalendářního roku, ve kterém byla platba uskutečněna.

Změna služby-přerušení služby

3.13. Rozsah a druh objednaných služeb nedoporučujeme měnit v průběhu předplaceného období. V případě změny služby je zapotřebí, aby zákazník, za předpokladu splnění veškerých podmínek dostupnosti-realizovatelnosti nově zvolené služby, alespoň tři dny před expiračním datem stávajícího předplatného kontaktoval telefonicky, nebo e-mailem obchodní oddělení (tel. 558 608 608, e-mail: obchod@802.cz), aby bylo možno u příslušného registračního čísla zákazníka provést požadovanou změnu služby novým nastavením.

3.14. Zákazník, který využívá služby tzv. "domácího připojení" (tj. služby s označením 802.KABEL DOMA), má v průběhu poskytování služeb možnost přerušení této služby, maximálně však na období 60-ti dnů/kalendářní rok. V případě využití této možnosti přerušení služeb elektronických komunikací formou předplatného na dobu přesahující období 60-ti dnů, bude uživateli služba obnovena pouze při zaplacení jednorázového aktivačního poplatku ve výši 500 Kč + DPH. Počet již vyčerpaných dnů přerušení služby je evidován na klientském účtu v přehledu služeb – "Dny OFF".
POZOR Do období 60-ti denní tolerance pro přerušení služeb se započítávají veškeré dny, po dobu kterých bylo připojení zákazníka nefunkční, a to třeba i z důvodu opožděné platby po expiračním datu. K vynulování počtu dní ("Dny OFF"), po které zákazník přerušil využívání služeb dojde
- zaplacením aktivačního poplatku dle odst. odst. 3.14. tohoto článku
- jednorázovým zásahem ze strany poskytovatele vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku u všech zákazníků.
Tímto výmazem počtu "Dny OFF" se zákazník, u kterého došlo k naplnění povinnosti uhradit jednorázový aktivační poplatek dle odst. 3.14., této povinnosti nezbavuje.

3.15. Pro zákazníka, který využívá jiné služby než 802.KABEL DOMA je využití ujednání čl. 3., odst. 3.14. NEPŘÍPUSTNÉ a při jakémkoli přerušení služby delším než 7 dnů/kalendářní rok je poskytovatel oprávněn pro obnovení poskytování telekomunikačních služeb účtovat aktivační poplatek v částce 500 Kč + DPH. Předepsaný aktivační poplatek bude poskytovatelem zúčtován shodně, jak je uvedeno v odst. 5.5. těchto Všeobecných podmínek.

3.16. Zákazníci se službou 802.WIFI nejsou ujednáním o jakémkoliv vyloučení možnosti přerušení předplatného vázáni vůbec. Zákazníkům se službu WIFI není poskytována technická podpora, dohledovým centrem je monitorována pouze funkčnost technického zařízení poskytovatele (Spot). Tato služba je určena především zákazníkům odborně zdatným v oblasti komunikačních technologií.

3.17. Poskytovatel je oprávněn provádět v průběhu poskytování služeb upgrade (navýšení) zhodnocení užitných vlastností objednané služby bez předchozího oznámení zákazníkovi. Touto technickou změnou kvalitativních parametrů objednané služby nedojde ke změně výše částky předplatného, ani registračního čísla kontraktu. V souvislosti s tímto krokem může dojít pouze ke změně označení (názvu) konkrétních služeb v souladu s provedeným upgradem (navýšením) služby. Poskytovatel však v případě provedeného upgrade služeb garantuje tyto změny pouze v případě, že technologie na straně uživatele splňuje technické parametry pro realizaci příslušného upgrade. Je výhradně záležitostí zákazníka, aby po příslušném upgradu služeb (navýšení rychlosti) kontaktoval e-mailem (obchod@802.cz) poskytovatele služeb elektronických komunikací s požadavkem na výměnu pronajaté přístupové technologie tak, aby mohla být zajištěna dostupnost této služby v rozsahu prezentovaných parametrů, což je podmíněno úhradou poplatku za výměnu technologie.

3.18. Poplatky za placený servisní zásah technika, či aktivační poplatky v případě porušení ujednání čl. 3., odst. 3.13., 3.14. a čl. 4., odst. 4.8. těchto Všeobecných podmínek budou zúčtovány poskytovatelem z dostupných finančních prostředků klientského účtu zákazníka v systému 802.cz, přičemž vyrovnání těchto závazků má přednost před jakoukoliv platbou měsíčního paušálního poplatku za objednané služby, a to i v případě, že zúčtováním této částky dojde k přerušení poskytování objednaných služeb elektronických komunikací z důvodu nedostatečného zůstatku finančních prostředků na klientském účtu.

Ukončení poskytování služeb

3.19. Služby jsou poskytovány na základě předplatného a mohou být zákazníkem ukončeny bez jakékoliv výpovědní lhůty pouze dnem vypršení expiračního data. V zájmu zákazníka je před rozhodnutím o ukončení vzájemné spolupráce vyčerpat veškeré finanční prostředky, jež byly poukázány ve prospěch jeho klientského účtu. Částka nečerpaného předplatného je nevratná.

3.20. V případě, že zákazník má pod příslušným ID registrováno a autorizováno několik služeb, pak vždy v den expirace jednotlivých služeb dojde systémem k načtení odpovídající částky předplatného (příp. úhrady zřizovacího poplatku) z finančních prostředků příslušného klientském účtu.

3.21. Pokud zákazník hodlá ukončit využívání některé z řádně registrovaných a autorizovaných služeb, je zapotřebí e-mailem na adresu obchod@802.cz zaslat požadavek, příp. telefonicky požádat o zrušení tzv. "automatické platby" tak, aby v den expirace nedošlo v případě dostatečného zůstatku finančních prostředků na klientském účtu k obnovení této služby.

3.22. Při ukončení poskytování služeb je zákazník povinen v případě zápůjčky zařízení neprodleně vyzvat a umožnit poskytovateli jeho demontáž. Pokud tak neučiní a nedojde platbou k obnovení předplatného služby na další období, bude demontáž telekomunikační technologie poskytovatele provedena neprodleně po uplynutí 30-ti dnů od vypršení expiračního data. Po celou dobu, než dojde k řádné demontáži zařízení, zákazník je vázán ujednáním předávacího protokolu a za zapůjčené zařízení zodpovídá.

4. Přístup k službám a podmínky jejich užívání, vzájemná práva a povinnosti

4.1. Přístupem ke kterékoliv ze služeb nebo zmocněním jiných k témuž, zákazník akceptuje Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací, které je poskytovatel oprávněn jednostranně měnit, zároveň akceptuje v celém rozsahu aktuální specifické parametry jednotlivých služeb. Dále zákazník přijímá odpovědnost za zaplacení příslušných poplatků předplatného a za veškeré zacházení způsobené uživatelem. Technická zařízení, prostřednictvím kterých jsou objednané služby poskytovány a jejich součásti jsou zpravidla ve výlučném vlastnictví poskytovatele, který je oprávněn toto dle svého uvážení měnit, doplňovat, přemisťovat či upravovat.

4.2. Poskytovatel poskytne oprávnění přístupu ke službám a nenese odpovědnost za žádné zneužití těchto služeb. Při zneužití těchto služeb zákazníkem, odpovídá tento v celém rozsahu za škodu tím způsobenou. Zákazník se zavazuje se svými přístupovými parametry nakládat jako s důvěrným údajem.

4.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za bezpečnost zákazníkova systému, za funkčnost telekomunikačních okruhů a zařízení dodaných zákazníkem pro zajištění přístupu ke službě. Zároveň nenese odpovědnost za funkčnost částí sítě elektronických komunikací provozovaných jinými provozovateli, ani nenese jakoukoli odpovědnost za obsah informací, zveřejňovaných jinými subjekty.

4.4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby v přenosu, porušenost dat nebo za bezpečnost údajů během přenosu prostřednictvím prostředků jiných subjektů.

4.5. Poskytovatel je oprávněn změnit číslo účastnické stanice z naléhavých technických důvodů i bez souhlasu účastníka, pokud je to nutné k řádnému poskytování služby, přičemž na tuto změnu bude účastník předem upozorněn; technickým důvodem je rozhodnutí příslušného správního orgánu o změně čísla nebo číslovacího plánu v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., nebo pokud je to stanoveno v jiném právním předpisu.

4.6. Poskytovatel je povinen informovat účastníka o změně účastnického čísla co nejdříve, nejpozději však dva (2) měsíce před provedením této změny, pokud není v rozhodnutí příslušného správního orgánu stanoveno jinak, nebo pokud právní předpis nestanoví jinak.

4.7. Poskytovatel se zavazuje umožnit účastníkovi seznámit se s platným zněním Všeobecných podmínek poskytování služeb elektronických komunikací, Popisem (specifikací) služby, Ceníkem služeb a Ceníkem speciálních úkonů, a to elektronickou formou (e-mailem nebo zveřejněním na www stránkách poskytovatele www.802.cz).

Omezení přístupu ke službám elektronických komunikací

4.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit, nebo dočasně zrušit přístup zákazníka ke službě, a to bez nároku na prodloužení expirace za nefunkčnost po dobu do odstranění, pokud tento zapříčiní poruchu či omezení jakékoliv části služby. Poskytnutí služby může být přerušeno až do doby odstranění. V případě, že zákazník poruší podmínky užívání služby zvlášť hrubým způsobem, tzn. svým chováním omezí nebo ohrozí možnost poskytování služeb dle stanovených podmínek registrátora, je tento oprávněn zrušit přístup zákazníka ke službě okamžitě, zejména je-li zřejmé, že tento zneužívá telekomunikační síť nebo službu v rozporu se závaznými právními předpisy, v rozporu s dobrými mravy, to:
a) zákazník úmyslně nebo z nedbalosti podporuje či umožňuje jakékoli nelegální činnosti, nebo se do nich zapojuje, včetně přenosu
b) komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření počítačových virů, porušování vlastnických a autorských práv
c) zákazník narušuje bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup
d) zákazník neoprávněně využívá data, systémy a sítě, nebo neoprávněně zkouší, zkoumá či testuje zranitelnost systémů nebo sítí
e) zákazník porušuje bezpečnostní a ověřovací procedury bez výslovného souhlasu vlastníka systému nebo sítě
f) zákazník zasahuje do služeb poskytovaných jiným uživatelům, hostitelským systémům nebo sítím (např. formou přetížení nebo zahlcení daty, pokusů přetížit systém) a jiných zásahů
g) zákazník rozesílá nevyžádanou elektronickou poštu a přispívá do diskusních skupin v rozporu s pravidly diskusní skupiny, nebo jinak porušuje zásady občanského soužití
h) zákazník umožní využívání objednaných služeb třetím osobám bez příslušného oprávnění dle ZEK. Toto chování má charakter porušení zákona a jako takové je sjednání nápravy vymahatelné soudní cestou.
Toto je považováno za podstatné porušení podmínek poskytování služeb a poskytovatel je oprávněn při opakovaném porušení vyúčtovat uživateli poplatek za obnovení přístupu k službě po odstranění důvodu uzamčení přístupu, a to ve výši 500 Kč + sazba DPH. V případě, že zákazník přes opakovaná opatření ze strany poskytovatele nedbá ujednání těchto Všeobecných podmínek, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (Deset tisíc korun českých), přičemž ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok poskytovatele na náhradu vzniklé škody.

4.9. Zákazník bude službu používat tak, aby tím nedocházelo k porušování příslušných předpisů, jinak nese odpovědnost z toho vyplývající. Zákazník je odpovědný za instalaci, údržbu a užívání host systémů, pracovních stanic, komunikačních linek a veškerého vybavení, požadovaného pro přístup k síti elektronických komunikací. Takové vybavení musí splňovat požadavky na použití s příslušnou službou (tj. odpovídající software zákazníka, aby požadovaná telekomunikační služba byla po realizaci přípojky plně funkční).

4.10. Uživatel je odpovědný za rozvíjející a nebo udržovací postupy k ochraně svých programů a dat na podporu a rekonstrukci ztracených dat, programů a postupů.

4.11. Uživatel bere na vědomí, že instalace, používání, kontrola, údržba, opravy a odstranění zařízení poskytovatele může vést k výpadku objednaných služeb, případně vést ke ztrátě dat na koncovém zařízení uživatele. Uživatel je výlučně odpovědný za provádění zálohování dat na koncovém zařízení uživatele a provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za to, zda uživatel takové zálohování dat provedl či nikoliv.

4.12. Uživatel tímto uděluje poskytovateli souhlas s prováděním prací, souvisejících s poskytováním objednaných služeb, opravou, úpravou, montáží, údržbou, seřízením, doplněním, změnou, přemístěním, revizí, měřením či demontáží apod. zařízení poskytovatele v prostorách místa instalace, a pokud to bude nezbytné i v ostatních prostorách nemovitosti, ve které se nachází koncové místo, a to za přítomnosti uživatele či jeho zástupce. Za tímto účelem se uživatel zavazuje umožnit poskytovateli na požádání, příp. zajistit u vlastníka nemovitosti souhlas pro přístup do prostor místa instalace po celou dobu poskytování služeb, jakož i v souvislosti s jejich ukončením.

5. Hlášení a odstraňování poruch a závad, reklamace služeb

5.1. Při poskytování objednaných služeb může docházet k občasnému snížení kvality, dočasnému omezení, popř. přerušení poskytování objednaných služeb. Pokud lze takovéto snížení kvality, dočasné omezení popř. přerušení předvídat, oznámí poskytovatel tuto skutečnost zákazníkovi vhodným způsobem, tj. prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní e-mailovou adresu, kterou je uživatel povinen zřídit a aktualizovat v souladu s ujednáním čl. 1., odst. 1.3. Všeobecných podmínek, nebo prostřednictvím informační webové stránky poskytovatele.

5.2. Zákazník je povinen ohlásit omezení nebo přerušení poskytování objednaných služeb, příp. závady na zařízení poskytovatele neprodleně po jejich zjištění. Poskytovatel předpokládá, že zákazník před hlášením závady provedl kontrolu svého koncového zařízení. Ohlášení poruchy lze provést e-mailem na adresu: dohled@802.cz, nebo telefonicky na č. 558 608 333.

5.3. Poskytovatel se zavazuje závady odstranit v pracovní dny nejpozději do 24 hodin od jejich nahlášení uživatelem dle odst. 5.2., pokud mu v tom nezabrání objektivní důvody, zejména znemožnění přístupu ke koncovému místu, přerušení dodávky elektrické energie a pod. Za odstranění závady je považován okamžik obnovení spojení se sítí elektronických komunikací. V souvislosti s přerušením přístupu k síti elektronických komunikací delším než 24 hodin nepřetržitě (vyjma dnů pracovního volna a svátků), má zákazník nárok na úpravu expiračního data služby o příslušné časové období, po které mu byl bez jeho zavinění přístup k užívání objednaných služeb odepřen, a to na základě písemné žádosti zaslané na obchod@802.cz.

5.4. Náklady na odstranění závady nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník, nebo je-li závada způsobena poruchou na koncovém zařízení zákazníka. V takovém případě je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi a zákazník je povinen uhradit poskytovateli náklady na odstranění závady podle platného "Ceníku speciálních úkonů".

5.5. Částka za placený servisní zásah technika bude zúčtována poskytovatelem z dostupných finančních prostředků klientského účtu zákazníka v systému 802.cz na základě potvrzeného montážního listu. Způsob zúčtování platby - viz. Čl. 3., odst. 3.17.

5.6. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uhrazovat zákazníkovi náhradu škody v důsledku neposkytnutí objednané služby nebo vadného poskytnutí objednané služby.

6. Hlasové služby – VoIP

6.1. Registrací příslušné služby s označením 802.VOX na portále poskytovatele www.802.cz je zákazník oprávněn k využívání hlasových služeb, tj. uskutečňovat volání do pevných i mobilních sítí v ČR a zahraničí prostřednictvím sítě elektronických komunikací (VoIP).

6.2. Na základě řádně provedené registrace, autorizace a úhrady předepsaných poplatků příslušné služby získá zákazník telefonní účastnické číslo (příp. řadu telefonních čísel), které svým charakterem odpovídá parametrům příslušné registrace. Zákazník je povinen při registraci služby seznámit se s povahou, rozsahem a vymezením, vč. případného omezení registrované služby, což jsou specifické parametry služby, ke kterým zákazník autorizací registrace přistupuje bez výhrad.

6.3. Zákazník je povinen využívat přidělené telefonní číslo (řadu telefonních čísel) výhradně v souladu s charakterem předmětného čísla dle příslušného oprávnění -geografická, negeografická telefonní čísla (viz. bod 6.2.).

6.4. Zákazník je povinen ve své režii a na své náklady zajistit si parametry a kvalitu přenosové trasy k SIP ústředně poskytovatele tak, aby byla vyhovující pro provozování služby (provozovatel garantuje kvalitu pouze na SIP ústředně).

6.5. Uskutečnění hlasových služeb mimo síť 802.cz a peeringových partnerů je podmíněno kreditním zůstatkem telefonního účtu zákazníka. Podrobný výpis hovorného s vyúčtováním u příslušného telefonního čísla je dostupný zákazníkovi po platném přihlášení přístupovými parametry na www.802.cz.

6.6. Ceník hovorů prostřednictvím služby 802.VOX je v aktuálním znění veřejně dostupný na www.802.cz, sekce TELEFON.

6.7. Hovory uskutečněné v síti poskytovatele, či peeringových partnerů (jejich seznam je uveden na www.802.cz - sekce TELEFON - seznam prefixů zdarma) jsou ZDARMA.

ZAŘÍZENÍ ZDARMA, reklamace zařízení

6.8. Zákazník má v rámci poskytovatelem časově omezené akce možnost zakoupit si zařízení pro uskutečňování VoIP služby, přičemž cena zařízení je zákazníkovi převedena ke konkrétnímu telefonnímu číslu jako částka hovorného (viz specifické podmínky akce), přičemž tato operace převedení finančních prostředků je NEVRATNÁ, tato částka je dále nedělitelná mezi jednotlivá čísla, je nepřenosná k jinému telefonnímu číslu a zákazníkovi, který je oprávněn ji v celém rozsahu využít k uskutečňování hlasových služeb až do jejího úplného vyčerpání. Nevyčerpané hovorné se NEVRACÍ.

6.9. V případě oprávněné reklamace, kdy zákazníkovi je v rámci řádně ukončeného reklamačního řízení přiznáno vrácení kupní ceny zařízení, která byla převedena do hovorného ke konkrétnímu telefonnímu číslu, bude zákazníkovi na tuto částku vystaven dobropis.
Přiznáním nároku na vrácení částky kupní ceny zařízení vzniká zákazníkovi povinnost uhradit poskytovateli již vyčerpané hovorné.
Vyúčtování této částky je vždy součástí dobropisu a obě strany akceptací ujednání "Všeobecných podmínek poskytování služeb elektronických komunikací" vyjadřují vůli k započtení těchto vzájemných závazků a pohledávek. Rozdíl mezi pořizovací cenou zařízení a částkou čerpaného hovorného bude zákazníkovi poukázán do tří dnů po vystavení dobropisu ve prospěch jeho účtu, specifikovaného zákazníkem v reklamačním protokolu při uplatnění reklamace.

7. Seznam účastníků veřejně dostupné telefonní služby, přenositelnost čísla

7.1. Zákazník má právo na uveřejnění v telefonním seznamu, vydávaném dle ZEK. Závazky spojené s uveřejňováním v telefonním seznamu a s jeho distribucí plní příslušný provozovatel veřejné komunikační sítě, ke které je koncové zařízení účastníka připojeno.

7.2. Zákazník je registrací služby 802.VOX zařazen do Telefonního seznamu, který je veřejně dostupný v elektronické podobě na portále poskytovatele www.802.cz. Po registraci telefonního čísla může zákazník nastavením příslušné volby parametrů využít možnosti nezveřejnění jeho telefonického kontaktu. V opačném případě zákazník souhlasí bez výhrad se zveřejněním svého telefonního čísla ve veřejném seznamu telefonních čísel.

7.3. Poskytovatel zpracuje, bude uchovávat a předá poskytovateli univerzální služby identifikační údaje všech účastníků služby pro zajištění informační služby o telefonních číslech účastníků a k vydání jednotného telefonního seznamu ve formě schválené Českým telekomunikačním úřadem. Tyto údaje budou poskytnuty v rozsahu, se kterým účastník vyslovil souhlas při samotné registraci příslušné služby na portálu www.802.cz.

7.4. Údaje zpracované podle 6.3. může poskytovatel používat též pro účely informační služby o telefonních číslech účastníků služby, případně i pro vydávání telefonního seznamu účastníků služby.

7.5. Text označení účastnické stanice navrhne účastník, avšak poskytovatel je oprávněn upravit jej tak,aby neodporoval právním předpisům a aby bylo vyhledávání účastníků co nejvíce usnadněno. S takto upraveným textem je poskytovatel povinen účastníka seznámit. V textu telefonního seznamu se neuveřejňují inzertní údaje ani reklama.

7.6. Poskytovatel zajistí na písemnou žádost účastníka opravu, výmaz nebo nezveřejnění údajů dle 6.1. v jednotném telefonního seznamu.

7.7. U veřejně dostupné telefonní služby a přídavných služeb podmínky zřízení, překládání, přemístění, popřípadě přeměny účastnické stanice, včetně dodací lhůty, a povinnosti vyplývající z užívání telefonního čísla určuje příslušný provozovatel veřejné komunikační sítě, ke které je koncové zařízení účastníka připojeno, nebo poskytovatel v závislosti na technických a provozních podmínkách ve vlastní veřejné komunikační síti a v propojených veřejných komunikačních sítích.

7.8. Poskytovatel zajišťuje službu přenositelnost telefonního čísla plně v souladu s příslušným ustanovením ZEK a OOP č. 10/10.2012-12 v platném znění.

8. Všeobecná ustanovení

8.1. Zákazník souhlasí, že bude používat kteroukoliv ze služeb, poskytovaných dle řádné registrace, pouze pro své vlastní potřeby.

8.2. Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

8.3. Zákazník prohlašuje, že se řádnou registrací na stránkách poskytovatele www.802.cz, což následně stvrzuje autorizačním e-mailem své objednávky, seznámil s platnými podmínkami poskytovatele pro poskytování služeb, zejména s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení, způsobem užívání služeb, úhradou poplatků, odstraňování závad, uplatňováním práv z odpovědnosti za vady a v celém rozsahu s nimi bez výhrad souhlasí.

8.4. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., uděluje zákazník po dobu poskytování služeb poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje, uvedené v registračním formuláři objednané služby (dále jen "osobní údaje uživatele") pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro komunikaci s uživatelem o všech nových službách poskytovatele, apod. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje zákazníka žádným jiným třetím osobám s výjimkou povinností, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů ČR. Správcem osobních údajů uživatele podle zák. 101/2000 Sb., uvedených v registračním formuláři, je poskytovatel. Zákazník je seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů podle tohoto odstavce je dobrovolné a že je oprávněn zmocnění podle tohoto odstavce kdykoliv písemně odvolat.

8.5. Vzájemný vztah zúčastněných stran a Všeobecné podmínky služeb, jakožto i případné doplňky, se řídí právními předpisy České republiky.navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah